การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

เงื่อนไข การรับประกันสินค้า ตู้เติมเงินมือถือ

  • รับประกันสินค้า 1 ปี นับตั้งแต่วันติดตั้ง
  • รับประกันการเสียจากการใช้งานจริงเท่านั้น
  • บริษัทฯ ไม่รับประความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โจรกรรม และอุบัติเหตุต่างๆ
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายจากการซ่อมแซมหรือแก้ไขสินค้าที่
    ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลจากบริษัทฯ
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าไปใช้
  • โดยผิดวัตถุประสงค์ 
  • บริการอัพเกรด ตู้เติมเงิน ฟรี!!! ตลอดอายุการใช้งาน 
  • ไม่รวมค่าแรงและค่าเดินทาง กรณีออกไปหน้างาน

*** รับประกันสินค้า 1 ปี ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ***